BIP Gminy Łomża

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 02 maja 2018 r.

WGP.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 02 maja 2018 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, napowietrznej
i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym dz. nr 119/1, 110/6, 111/2, 112/2, 113/2, 114/2, 115/6, 116/4, 117/2, 88/3, 88/4, 87/3, 86/8, 85/3, 85/4, 118, 141, 117/1, 142 obręb Jarnuty, gm. Łomża..

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45 w dni robocze. Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Jarnuty, gm. Łomża.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Marcin Tabędzki

p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Data powstania: środa, 2 maj 2018 09:42
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2018 11:01
Opublikował(a): Iwona Bałdyga
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 353 razy